Wyjaśnij przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych na ziemi

Pobierz

Sytuacja ta wynika z globalnej cyrkulacji atmosferycznej.. Podstawy geografii 2 Czym zajmuje się geografia?. Część I Wymagania na poszczególne oceny Aby uzyskać kolejną wyższą ocenę uczeń musi opanować wiedzę i umiejętności z poprzedniego poziomu wymagań.na mapach• • rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic • podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej • odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: • określa miejsce geografii wśród innych nauk • omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatnośćna mapach • rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic • podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej • odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: •określa miejsce geografii wśród innych nauk •omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatnośćna mapach rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: określa miejsce geografii wśród innych nauk omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatnośćWymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny Klasa 1 LO zakres rozszerzony Nauczyciele geografii: Małgorzata Lepik, Adam Krawczyk Wymagania na poszczególne oceny Konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe ..

Na wykresie przedstawiono średni roczny południkowy rozkład opadów atmosferycznych na Ziemi.

Zróżnicowanie opadów atmosferycznych na Ziemi (brak zapisów) (brak zapisów) Uczeń wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu (…) opadów Przyczyny zróżnicowania opadów atmosferycznych na Ziemi 10.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przedstawianie zjawisk1 o zdz iał.. Na obszarach okołorównikowych.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Ciepłe prądy ogrzewają powietrze, powodując jego wznoszenie się, powstanie układów niżowych oraz opady.. 2 Czym zajmuje się geografia?. agadnienie Poziom wymagań.. Geografia jako nauka Źródła informacji geograficznej Kształt i wymiary wyjaśnia znaczenie terminu .na mapie oraz z wykorzystaniem GPS II.. B 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii?. Oddziaływanie zimnego prądu morskiego.. Oblicza geografii.. Przyczyną tego są bardzo (wysokie temperatury, prądy zstępujące oraz występujące tu stałe wyże.).. Zakres rozszerzony.. P O D S T W Y G O L P Temat 1 Program nauczania, wymagania edukacyjne.. PLN WYNKOWY Z GOGF DL KLSY dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący uczeń wymienia podstawowe pomoce dydaktyczne, z których będzie korzystał ucząc się geografii w gimnazjum rozumie i akceptuje zasady WSO bierze odpowiedzialność za obowiązki wynikające z ..

Nad oceanami i wybrzeżami istotnym czynnikiem powodującym zróżnicowanie opadów atmosferycznych są prądy morskie.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.na mapach • rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic • podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej • odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: •określa miejsce geografii wśród innych nauk •omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatnośćna mapach rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii posługuje się pojedynczymi słowami w języku angielskim przy wypowiedzi ustnej jak i pisemne Uczeń:na mapach rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: określamiejsce geografii wśród innych nauk omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatnośćna mapach i rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: określa miejsce geografii wśród innych nauk omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatnośćWymagania edukacyjne na poszczególne oceny..

3.Wyjaśnij dlaczego na obszarach okołorównikowych odnotowuje się duże sumy opadów atmosferycznych, a na obszarach okołozwrotnikowych opady są niewielkie.

Oblicza geografii.. Ziemia we wszechświecie Uczeń: posługuje się terminami: planeta, księżyc, planetoida, meteoroida, kometa Słonecznego opisuje Słońce jako gwiazdęwymienia ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny na podstawie schematuwymienia planety Układu Słonecznegoymagania edukacyjne do programu Puls iemi 1 ozdział Lp.. 2. spółrzędne geograficzne 3. braz iemi na 4.. Czynniki: 1.. Różnice wskazań mogą wynikać też z działania samego przyrządu.Mówi się, że występuje ty jedna pora deszczowa, ale często zdarza się tak, że przez cały rok nie występują ty opady..

Przyporządkuj każdemu z obszarów oznaczonych na mapie literami A, B, C po jednym czynniku, mającym największy wpływ na wielkość rocznej sumy opadów.

Wymagania na poszczególne oceny Konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) Rozszerzające (ocena dobra) Dopełniające (ocena bardzo dobra) Wykraczające (ocena celująca)na mapach i • rozróżnia formy rzeźby na mapie, analizując układ poziomic • podaje przykłady wykorzystania mapy topograficznej • odnajduje na mapie obiekty geograficzne przedstawione na fotografii Uczeń: • określa miejsce geografii wśród innych nauk •omawia źródła informacji geograficznej, ich przydatność1 Rozkład materiału i plan dydaktyczny Planeta Nowa 1 kl. 1 Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych 1 Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO na lekcjach geografii I.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych), a także wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej opisuje czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznychPowstawanie opadów i osadów atmosferycznych 9.. Część I.. Zakres rozszerzony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt